Ang dating daan locale directory

Rated 4.58/5 based on 828 customer reviews

Kinokolekta din namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin at ang nilalaman ng mga mensaheng ipinapadala mo sa amin, tulad ng feedback at mga review ng produkto na sinusulat mo, o mga tanong at impormasyong ibinibigay mo para sa suporta sa customer.

Kapag nakipag-ugnayan ka sa amin, tulad ng suporta para sa customer, ang mga pag-uusap sa telepono, o mga sesyon sa chat sa pamamagitan ng aming mga representante ay maaaring subaybayan o i-record.

Maaaring gagamitin din namin ang data para makipag-ugnayan sa iyo, halimbawa, ang pagbibigay-alam sa iyo ng tungkol sa iyong account, mga update sa seguridad at impormasyon tungkol sa produkto.

At ginagamit namin ang data para makatulong na magpakita ng mga mas may kaugnayang ad, mula sa aming sariling mga produkto na sinusuportahan ng advertising tulad ng MSN at Bing, o sa mga produkto na inaalok ng mga third party.

Ang tumpak na data tungkol sa lokasyon ay maaaring data mula sa Global Navigation Satellite System (GNSS) (hal., GPS), maging ang data na tumutukoy sa mga kalapit na cell tower at Wi-Fi hotspot, na kinokolekta namin kapag nagpapagana ka ng mga produkto o tampok na batay sa lokasyon.

Halimbawa, ang hindi tumpak na data tungkol sa lokasyon ay kinabibilangan ng isang lokasyong nanggaling sa iyong IP address o data na isinasaad kung nasaan ka nang hindi gaanong tumpak, gaya ng sa antas ng lungsod o postal code. Kinokolekta namin ang nilalaman ng iyong mga file at pakikipag-ugnayan kapag kailangan para makapagbigay sa iyo ng mga produktong ginagamit mo.

html head meta http equiv content type text charset ISO 8859 1 title Google style body td a p h font family arial sans serif size 20px color 3366cc q 00c script function sf document f focus bgcolor ffffff 000000 link 0000cc vlink 551a8b alink ff0000 onload if images new Image src nav logo2 png topmargin 3 marginheight center div align right nowrap padding bottom 4px width 100 href url sa pref ig pval www de 3Fhl 3Dde usg Z0CJb WM4Hl Sg Uf Avcq REfrp5hx E Diese Seite personalisieren nbsp https com accounts Login continue hl Anmelden img alt height 110 intl logo gif 301 br form action search name defer table border 0 cellspacing cellpadding 4 tr b Web class imghp ie oe tab wi Bilder groups grphp wg news nwshp wn froogle frghp wf options Mehr raquo valign top 25 input hidden value maxlength 2048 55 Suche btn G submit btn I Auf gut Gl??

ang dating daan locale directory-13

ang dating daan locale directory-78

ang dating daan locale directory-63

Bukod pa sa mga hayagan mong ibibigay, maaari ding kilalanin o hanguin ang iyong mga interes at paborito mula sa iba pang data na aming kukunin. Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong mga contact at kaugnayan kung gumagamit ka ng produkto ng Microsoft para mamahala ng mga contact, halimbawa ay Outlook.com, o para makipag-ugnayan sa iba pang mga tao o organisasyon, halimbawa ay Visual Studio Team Services. Para sa mga produktong may mga tampok na pinapahusay ng lokasyon, nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong lokasyon, na maaaring tumpak o hindi tumpak.Ang data na kinokolekta namin ay nakadepende sa konteksto ng iyong mga pakikipag-ugnayan sa Microsoft, sa mga pinipili mo, kasama ang iyong mga setting ng pagiging pribado, at sa mga produkto at tampok na ginagamit mo.Maaaring kasama sa data na kinokolekta namin ang sumusunod: Pangalan at data para sa pakikipag-ugnayan.Inilalarawan ng mga seksyon na partikular sa produkto sa ibaba ang mga kasanayan sa pagkuha ng data na naaangkop gamitin ng mga produktong iyon.Ginagamit ng Microsoft ang data na kinokolekta namin para mapatakbo ang aming negosyo at makapagbigay sa iyo ng mga produktong inaalok namin, na kinabibilangan ng paggamit ng data para mapahusay at gawing personal ang iyong mga karanasan.

Leave a Reply